محمد رحمانیان

شرکت آراز شبکه وندا پرداز پارس

شرکت آراز شبکه وندا پرداز پارس

این شرکت با ارائه رهيافت‌های جامع و خدمات تخصصی در زمينه شبكه های رايانه ای بر مبنای متدولوژی‌های نوين انفورماتيك در سال 1394 تأسيس شد.مبنای فعاليت شركت بر پايه استفاده از متخصصين مجرب و تجهيزات مدرن در انجام پروژه‌های شبكه های كامپيوتری استوار است . همچنين با عنايت به اعتقاد مديريت شركت مبنی بر استفاده از نيروهای متخصص، كليه كارشناسان اين شركت در واحدهای فنی و مهندسی مدارک بین المللی مرتبط با راهکارهای مورد استفاده را اخذ نموده اند.